INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS „10 MOTYVŲ“ BENDROSIOS SĄLYGOS, VIEŠASIS PASIŪLYMAS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Svetainės lankytojas - asmuo, atėjęs į 10motifs.com be tikslo pateikti Užsakymą.
1.2. Vartotojas - fizinis asmuo, Svetainės lankytojas, kuris sutinka su šio Viešojo pasiūlymo sąlygomis ir pageidauja pateikti Užsakymus 10motifs internetinėje parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas - fizinis asmuo, apsilankęs Svetainėje ir (arba) užsiregistravęs Svetainėje, kad pateiktų užsakymą ir (arba) įsigytų prekę, fizinis asmuo, pateikęs užsakymą ir (arba) įsigijęs prekę 10motifs internetinės parduotuvės pagalba.
1.4. Pardavėjas - UAB „10motifs“, V. Nagevičiaus g.3, LT-08237 Vilnius, Lietuva, registracijos numeris 305768291.
1.5. Internetinė parduotuvė - Pardavėjui priklausanti interneto svetainė, esanti internete adresu 10motifs.com, kurioje pateikiama informacija apie siūlomas parduoti Prekes, taip pat Pirkėjų pasirinkimo, užsakymo, apmokėjimo, Prekių gavimo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka.
1.6. Prekė - daiktas (drabužis, aksesuaras ar kita materialinė vertybė), pateikiamas pardavimui Svetainėje.
1.7. Svetainė - 10motifs.com
1.8. Pasiūlymo priėmimas - visiškas ir besąlygiškas Pirkėjo sutikimas su šios Sutarties sąlygomis.
1.9. Užsakymas - tinkamai įformintas Pirkėjo prašymas įsigyti ir gauti Svetainėje pasirinktas Prekes.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.2 Šis viešasis pasiūlymas, taip pat svetainėje skelbiama informacija apie prekes, yra viešasis pasiūlymas pagal. Šio pasiūlymo (sutarties) priėmimas pripažįstamas kaip Pirkėjo prekių užsakymas pagal šio pasiūlymo sąlygas.
2.3. Šiame viešame pasiūlyme yra visos esminės mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlygos ir jis yra viešas pasiūlymas. Mažmeninės pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo šių veiksmų atlikimo momento: Pardavėjo Pirkėjui išduoto kasos ar pardavimo kvito ar kito apmokėjimą patvirtinančio dokumento išdavimo Pirkėjui, Prekių perdavimo Pirkėjui.
2.4. Lankytojas / Vartotojas / Pirkėjas savo veiksmais, kuriais siekia pateikti Užsakymą ir įsigyti Prekių, išreiškia savo sutikimą su šio Viešojo pasiūlymo sąlygomis. Lankytojui/Vartotojui nesutinkant su šio Viešojo pasiūlymo sąlygomis, Užsakymas ir Prekių pirkimas Svetainėje negali būti atliekamas, o toks Pirkėjas privalo palikti Svetainę. Sutartis, sudaryta Pirkėjui priėmus šį pasiūlymą, yra prisijungimo sutartis, prie kurios Pirkėjas prisijungia be jokių išimčių ir (arba) išlygų.
2.5 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šio Viešojo pasiūlymo sąlygas, paskelbdamas naujas sąlygas Interneto svetainėje. Naujos Viešojo pasiūlymo sąlygos įsigalioja nuo jų patalpinimo Pardavėjo Interneto svetainėje momento, jei įvestose taisyklėse nenumatyta kitaip. Pirkėjas negali vienašališkai keisti šio Viešojo pasiūlymo sąlygų.
2.6. Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nėra papildomai susitarę dėl kitokių, nei šiame Viešajame pasiūlyme nustatytų sąlygų, šių asmenų santykiams taikomos šio Viešojo pasiūlymo sąlygos, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktai tiek, kiek jų nereglamentuoja šio Viešojo pasiūlymo nuostatos. Pirkėjo užsakymo pateikimo faktas yra besąlygiškas Pirkėjo sutikimas su šios Sutarties sąlygomis. Pirkėjas, įsigijęs prekių Pardavėjo internetinėje parduotuvėje (pateikęs prekių užsakymą), laikomas asmeniu, kuris pradėjo santykius su Pardavėju šios Sutarties sąlygomis.
2.7. Pateikdamas Užsakymą Svetainėje, Vartotojas nurodo Pardavėjui savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį ir tokiu būdu sutinka, kad Pardavėjas, taip pat tretieji asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia siekdamas įvykdyti įsipareigojimus Vartotojams/Pirkėjams, naudotųsi šiomis ryšio priemonėmis reklaminiams ir informaciniams laiškams, kuriuose pateikiama informacija apie nuolaidas, būsimas ir vykstančias akcijas ir kitus Pardavėjo renginius, apie Pirkėjo Užsakymų perdavimą pristatymui, taip pat kita informacija, tiesiogiai susijusi su

3. VIEŠO PASIŪLYMO OBJEKTAS

3.1 Šio Viešojo pasiūlymo objektas yra Pardavėjo suteikiama galimybė Lankytojui (Naudotojui) įsigyti asmeniniams, šeimos, namų ūkio ir kitiems su verslo veikla nesusijusiems poreikiams tenkinti 10motifs.com internetinės parduotuvės kataloge pateiktas Prekes.

4. SVETAINĖS REGISTRACIJA

4.1 Registracija Svetainėje atliekama naudojant skirtuką „Registracija“, įvedant Pirkėjo duomenis į Svetainėje pateiktą registracijos formą.
4.2. Registracija Svetainėje yra privaloma norint pateikti Užsakymą.
4.3. Pardavėjas neatsako už Vartotojo registracijos metu pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą.
4.4. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims registracijos metu Vartotojo nurodyto prisijungimo vardo ir slaptažodžio. Pirkėjas pats atsako už visas galimas neigiamas pasekmes, jei prisijungimo vardą ir slaptažodį perduoda tretiesiems asmenims. 4.5. Kilus įtarimams dėl Vartotojo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumo ar galimybės juos neteisėtai panaudoti tretiesiems asmenims, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu: info@10motifs.
4.5. Vartotojo / Pirkėjo bendravimas su skambučių centro operatoriais / vadybininkais ir kitais Pardavėjo atstovais grindžiamas visuotinai priimtais moralės ir bendravimo etiketo principais. Griežtai draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidžiančius žodžius, taip pat grasinimus ir šantažą, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir kam jie buvo adresuoti.

5. PRODUKTĄ IR KAIP JĮ ĮSIGYTI

5.1 Pirkėjas pateikia Prekių užsakymą pagal Svetainėje nurodytą tvarką arba padedamas klientų aptarnavimo specialisto.
5.2. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra Pirkėjo užsakytų Prekių, Pardavėjas turi teisę neįtraukti į Užsakymą Prekių, kurių nėra sandėlyje, ir (arba) anuliuoti Pirkėjo Užsakymą, jei Pardavėjo sandėlyje nėra visų Pirkėjo užsakytų Prekių. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie Prekių, kurių nėra sandėlyje, neįtraukimą į Pirkėjo Užsakymą ir (arba) Pirkėjo Užsakymo atšaukimą šiame punkte nustatyta tvarka, išsiųsdamas elektroninį laišką Pirkėjo nurodytu adresu registruojantis Interneto svetainėje ir (arba) pateikiant Užsakymą arba žodžiu informuodamas klientų aptarnavimo specialistą telefono numeriu, kurį Pirkėjas nurodė pateikdamas Prekių užsakymą.
5.3. Iš Pirkėjo Užsakymo pašalinus sandėlyje nebeturėtas Prekes ir (arba) atšaukus Užsakymą pagal šio Viešojo pasiūlymo 5.2 punktą, Pirkėjo sumokėtos lėšos už pašalintas Prekes ir (arba) atšauktą Užsakymą grąžinamos Pirkėjui tokiu būdu, kokiu buvo sumokėta už Prekes, arba kitu Pardavėjo nuožiūra pagal šį Viešąjį pasiūlymą.
5.4. Pateikus Užsakymą Interneto svetainėje, šį Užsakymą aptarnaujantis klientų aptarnavimo specialistas paaiškina Užsakymo detales, susitaria dėl galimos gavimo datos ir būdo, taip pat dėl galimo Pirkėjo atsiskaitymo už Prekes būdo, Pirkėjo prašymu suteikia kitą informaciją šio Viešojo pasiūlymo ribose.
5.5. Pirkėjas visiškai atsako už neteisingos informacijos pateikimą, dėl kurio Pardavėjas negali tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų Pirkėjui. 5.6. Kiekviena Šalis garantuoja kitai Šaliai, kad ji turi atitinkamą teisę ir pakankamą teisnumą, taip pat visas kitas teises ir įgaliojimus, būtinus šiai Sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

6. PREKIŲ APMOKĖJIMAS

6.1 Techninė klaida - tai neteisingas duomenų perkėlimas iš Kainoraščio į Pardavėjo interneto svetainę gaminio kortelėje, atliekamas automatiškai perduodant informaciją. Pardavėjui nustačius techninę klaidą (neteisingai nurodyta Pirkėjo užsakytų Prekių kaina), Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ir (arba) telefonu ir pasiūlo įsigyti Prekes už ištaisytą kainą. Pirkėjui atsisakius pirkti Prekes patikslinta kaina arba negavus atsakymo ir negalint jo gauti per 24 valandas nuo Užsakymo pateikimo dienos, Pardavėjas vienašališkai pašalina ginčijamas Prekes iš Užsakymo arba Pardavėjas visiškai anuliuoja Užsakymą, jei ginčijamos Prekės buvo vienintelės Užsakyme. Jei už atšauktą Užsakymą ar pašalintas Prekes buvo sumokėta pažeidžiant šią Sutartį, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už Užsakymą ar Prekes sumokėtą sumą tokiu pat būdu, kokiu ji buvo sumokėta, nebent Šalys susitarė kitaip.
6.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Prekių kainą Interneto svetainėje. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytų Prekių kaina nekeičiama, išskyrus šio Viešojo pasiūlymo 7.2 punkte nurodytus atvejus. Šio Viešojo pasiūlymo 7.2 punkte.
6.3 Neteisingas Prekių kainos nurodymas ir Prekių kainos pakeitimas nėra tapačios sąvokos.
6.4. Pirkėjas už iš Pardavėjo užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.4.1 Išankstinis mokėjimas banko kortele, naudojant internetinį mokėjimą;
6.4.2 Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko kortele savitarnos pristatymo vietoje.
6.5. Operacijas banko kortele atlieka kortelės turėtojas.
6.6. Siekdamas užkirsti kelią neleistino banko kortelių naudojimo atsiskaitant už Prekes atvejams, Pardavėjas tikrina visus Svetainėje pateiktus Užsakymus. Siekdamas patikrinti kortelės turėtojo tapatybę ir jo teisę naudotis kortele, Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad tokį užsakymą pateikęs Pirkėjas pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
6.7 Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas Prekėms ir nustatyti premijų programą. Nuolaidų, premijų rūšis, tvarką ir kaupimo terminus Pardavėjas nustato savarankiškai ir juos nurodo Interneto svetainėje, o Pardavėjas juos gali vienašališkai keisti.
6.8. Pardavėjas turi teisę apriboti tam tikrų atsiskaitymo už Prekes būdų prieinamumą priklausomai nuo užsakymo vertės.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1 Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui dėl netinkamo iš Internetinės parduotuvės įsigytų Prekių naudojimo.
7.2. Už šios Sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pirkėjui pateikus klaidingą informaciją apie savo kontaktinius duomenis, pristatymo adresą ar Užsakymo kiekį, Pardavėjas neatsako už netinkamą Užsakymo įvykdymą.
7.4. Pardavėjas neatsako už negalėjimą aptarnauti Pirkėjo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, įskaitant ryšio linijų sutrikimus, įrangos gedimus, tam tikrų paslaugų tiekėjų įsipareigojimų nevykdymą ir pan.
7.5. Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force Majeure):
7.5.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą nenugalimos jėgos aplinkybių laikotarpiu. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis Šalys vadina ypatingas ir konkrečiomis sąlygomis neįveikiamas aplinkybes, trukdančias Šalims vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Tai - gamtos reiškiniai (žemės drebėjimai, potvyniai ir kt.), visuomeninio gyvenimo aplinkybės (kariniai veiksmai, nepaprastoji padėtis, streikai, epidemijos ir kt.), valdžios institucijų veiksmai, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiantys bet kurią iš Šalių. Šiuo laikotarpiu Šalys neturi abipusių pretenzijų ir kiekviena iš Šalių prisiima savo riziką dėl nenugalimos jėgos aplinkybių pasekmių.

8. VIEŠO PASIŪLYMO GALIOJIMO LAIKOTARPIS

8.1. Šis Viešasis pasiūlymas įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas jį priima pagal šio Viešojo pasiūlymo 2.3 punktą, ir galioja iki Viešojo pasiūlymo priėmimo atšaukimo momento. Viešojo pasiūlymo (Sutarties) atšaukimą Pardavėjas gali atlikti bet kuriuo metu, tačiau tai nėra pagrindas panaikinti Pardavėjo įsipareigojimus pagal jau sudarytas sutartis. Pardavėjas privalo savo internetinėje parduotuvėje paskelbti pranešimą apie pasiūlymo atšaukimą, nurodydamas tikslų pasiūlymo atšaukimo laiką, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki pasiūlymo atšaukimo (sustabdymo) įvykio.

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS

9.1. Pardavėjas turi teisę perleisti ar kitaip perduoti savo teises ir pareigas, kylančias iš santykių su Pirkėju, tretiesiems asmenims.
9.2. Internetinė parduotuvė ir teikiamos paslaugos gali būti laikinai iš dalies arba visiškai neprieinamos dėl profilaktinių ar kitų darbų arba dėl kitų techninio pobūdžio priežasčių. Pardavėjo techninė tarnyba turi teisę periodiškai atlikti būtinus profilaktinius ar kitus darbus, iš anksto arba be išankstinio pranešimo Pirkėjams.
9.3. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos Baltarusijos Respublikos teisės aktų nuostatos.
9.4. Jei Pirkėjui kyla klausimų, susijusių su Pardavėjo vykdomu Prekių pirkimu ir Paslaugų teikimu pagal šį Viešąjį pasiūlymą, taip pat pretenzijų dėl Prekių pirkimo ir Paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Pardavėjo interneto svetainėje nurodytais telefono numeriais, elektroniniu paštu ar kitomis Pirkėjui prieinamomis priemonėmis. Visus kylančius ginčus Šalys stengiasi spręsti derybomis, nepavykus susitarti, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
9.5. Vienos ar kelių šio Viešojo pasiūlymo nuostatų pripažinimas negaliojančiomis teisme nereiškia kitų nuostatų ir viso Viešojo pasiūlymo negaliojimo.
9.6.Naudodamasis Svetainės paslaugomis, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su visomis šios Sutarties nuostatomis ir besąlygiškai su jomis sutinka.

10. PARDAVĖJO DUOMENYS

UAB «10 motifs»
V. Nagevičiaus g.3, LT-08237 Vilnius, Lietuva
Registracijos kodas: 305768291